Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız

SARKA BOBİN KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Kişisel verilerin kullanılması ve korunması başta Anayasa’nın kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını düzenleyen 20. Maddesi kapsamında güvence altına alınmış ve KVK Kanunu ile kişisel verilerin, ticari amaçlarla kullanılması düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre aşağıdaki hususlar ile tanımlar ve belirli başlıklar halinde kişisel verilerin kim tarafından, nasıl ve ne amaçla, hangi kanuni dayanak ile işlenmesi, paylaşılması ve kişisel veri sahibinin hakları ve talebini iletme şekli ile değişiklikler konusunda aydınlatma sağlanmıştır.

SARKA BOBİN KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. (“Şirket”) olarak; müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve oluşturduğumuz kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusunda belirli çalışmalar yapmaktayız. Şirketimiz bu konuda gösterdiği çalışmalar ile, kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, kullanımı ve 3. Kişilerle paylaşımı hakkındaki aydınlatma yükümlülüğündedir. Bu çerçevede,

 A.Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu şirketimizdir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi veya çalışan vb. sıfatlarla paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’YA uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, sadece işin gerektirmesi halinde işin gerektirdiği ölçüde işlenebilecek, üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kanunun belirlemiş olduğu kamu taleplerini karşılamak için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen/ edilecek mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, işyeri ve binalarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’NIN 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

C. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ilişki içerisinde bulunulan şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’NIN 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 E. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınan Önlemler

Şirket; kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik, idari ve hukuki her türlü tedbiri almaktadır. Şirketimiz bu verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

F. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre;

1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  

Kişisel verilerinizin Sarka Bobin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için http://www.sarka.com.tr adresinde yer alan Sarka Bobin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

G. Talep İletme Yöntemleri

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin taleplerinizi, http://www.sarka.com.tr  Adresinde yer alan Sarka Bobin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

H. Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda,  http://www.sarka.com.tr Adresinde yer alan aydınlatma metninde belirtilecek olup konuyla ilgili internet sitemizi ve sitede yayınlanan aydınlatma metnini takip edebilirsiniz.